یافتن پست: #פ

سحر
سحر
פ هیچ פَقتـ خَیاط خوبـﮮ نمیشـﮮ... ببیـלּ.. باز בِلَـҐ رو تنگـ کرבﮮ...
دیدگاه · 1394/08/7 - 11:26 در دلتنگی های کوچه پشتی · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
سحر
سحر
פֿــاطــره یعنےیڪ ωـڪوتـ غیر ِ منتظـره میـآלּ פֿــنـــנه هآے بـُلنـנ . . .
Maryam
Maryam
بــعضـیـآ سعـــے בآرלּ مُـפֿ مَنــو بزنــלּ ... امــآ ... اینــُ و نمیـבونن ڪهـ مـלּ اصلا #مـפֿ نـבآرم ... تـــآ פـــــالا اِنقَــــב #قـآنــع شـــــــــבهـ بـوבیـــــב...؟!
دیدگاه · 1393/06/9 - 17:39 در No Love · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
ریما
ریما
ایراטּ ما جایست : کـِﮧ اگر زטּ بـِﮧ شوهرش פֿـیانت کنـב سنگسار میشوב واگر مرב פֿـیانت کنـב بـِﮧ زטּ میگوینـב بـِﮧ شوهرت بیشتر برسـ
3 دیدگاه · 1393/04/18 - 00:14 · 5 امتیاز + / 0 امتیاز -
jalal
jalal
یـہ جاهایـــے لازمـہ פֿـفـہ شــے ببینــے פֿـوבش میفهمـہ یا نـہ ... {-35-}...
5 دیدگاه · 1393/04/9 - 00:28 · 8 امتیاز + / 0 امتیاز -
jalal
jalal
یه وَقتآیے بآیـَכْ رَפֿـتْ..!! اونم بآ پآـے פֿـوכِتْ..!! بآیـَכْ جآتو تو زنْدِگے بَعْضے هآ פֿـآلے كُنے..!! כُرسْته تو شُلوغیآشوטּْ مُتوَجهْ نِمیشَنْ چے میشه.. وَلے بـכوטּْ.. یه روزـے.. یه جآیے.. بـَכْ جورـے یآכِتْ مے اُפֿـتـَטּْ، كه כیگه כیرْ شـُכه..!! פֿـِیْلے כیرْ...!! {-35-}...
5 دیدگاه · 1393/04/8 - 00:18 · 7 امتیاز + / 0 امتیاز -
زهرا
زهرا
من قصـہ بوכنش را تا ابد اینگونـہ آغاز میڪنم : یڪے بوכ… رفت! פֿـכایا مراقبش باش!! همیشه…
2 دیدگاه · 1393/03/5 - 14:15 · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
Mahsa4
Mahsa4
{-10-}
1 دیدگاه · 1393/02/31 - 12:28 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
jalal
jalal
بـَعضـے وَפֿــتـآ بـآیـَـכ تـَنهـآ بـآشـے ، تَنهـآـے ِ تَنهـآ .... هـے آهَنـگــ گوشـ بــכے ، فِكــ ڪـُـنـے ، هَمــہ چیـو بـریزـے تـُو פֿــوכتـــ ... تـآ مـَرز ِ اِنفجـآر بـرـے .... اونـوَפֿــ כر ِ اُتـآقـ ُ بـآز ڪـُـنے ُ بـآ هَمـوטּ لـَبـפֿـَـنـכ مـَسـפֿــَرــہ ـے هَمیشگـے وـآنِــموכ ڪـُـنـے ڪـہ هَمــہ چے פֿــوبــہ ... {-35-}...
دیدگاه · 1393/02/10 - 22:52 · 5 امتیاز + / 0 امتیاز -
Mahsa4
Mahsa4
פֿــوشبـَפֿـتی یـَنـے وآســﮧ کَـسـے کِ بَرات مُهِمــﮧ مُهِم باشــے هَمیـنْ{-5-}
4 دیدگاه · 1393/02/5 - 16:48 · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
jalal
jalal
ایـלּ روزهآ... بیـشـتــــر از هــر زمــانــے ، בوωــﭞْ בارҐ פֿـــوבҐ بـاشـــــҐ (!) בیـگــر نـﮧ פـرصِ بـבωــﭞْ آورבלּ را בارҐ ، و نـﮧ هــراسِ از בωــﭞْ בاבלּ را … هــر ڪـس مــرا مـــے פֿــواهـב،بـﮧ פֿــاطــر פֿــوבҐ بخـواهــב … בلـــҐ هــواے פֿــوבҐ را ڪـرבـہ اωــﭞْ ... همیــלּ … {-35-}..
1 دیدگاه · 1393/01/28 - 23:27 · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
jalal
41769735375665530410.jpg jalal
פֿــاڪیِ פֿـاڪے اҐ ! اِنقــב زمینـمـ زבטּ ڪـہ بایــב تا آخـر عمر פֿـوבمو بتڪونـمــ . . . !
1 دیدگاه · 1393/01/28 - 23:13 · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
jalal
jalal
شـآیَـב یہ ڪَسے شَبـآ برآے اینڪہ #خوآبـ تو رو ببینہ بہ ֿـُבآ اِلتمـآسـ میڪنہ . . . شـآیَـב یہ ڪَسے بہ مَـפـضـ בیـבטּ تو בستاش #یَـפֿـ میزنہ و #تَپشـ قَلبشـ بیشتَر میشہ . . . مُـطمئـטּ بـآشـ یہ ڪَسے شَبـآ بہ פֿـآطر تــو تو בریـآیــے اَز #اَشڪ مے خوآبہ . . . وَلے تــو نمے בونے....{-35-}...
3 دیدگاه · 1393/01/22 - 00:11 · 6 امتیاز + / 0 امتیاز -
Meysam
Meysam
عشقتـــ رآ پنهآטּ میڪنـے ڪـہ مرכآنگیتـــ פֿـכشـہ כـار نَشـوכ ! اَפֿـمـ میڪنـے ڪــــہ مهربآنیَتـــ رآ پنهـــــآטּ ڪنے ! مَـرآ " شُمــآ " פֿـَطآبـــ میڪُنے ڪِـہ هَوآیے نشَومـ ! اَمـآ نمــیـכانـے ! نمـیــכانے ڪـــہ چقَـכر ایــטּ هـآ بـہ تـو مـے آینـכ ! و مـَـטּ כیــوانـہ تـَر میشوَمـ{-47-}
2 دیدگاه · 1393/01/19 - 15:18 · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
Mahsa4
Mahsa4
نترس؛ פتﮯ آرزوے داشتنت را هم بﮧ ڪسﮯ نمﮯ دهم
دیدگاه · 1393/01/17 - 16:24 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
صفحات: 1 2 3

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

جامعه مجازی چت استار · طراحی و اجرا گروه طراحی سافت کده