آگه حرفی تو دلت میخوای بگی ولی کسی نیست اینجا بهترین جا برای گفتنش پس بگو هر چی که تو دلت هست بگو

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

-حرف دلتو بگو-

گروه عمومی · 8 کاربر · 12 پست
hossein
hossein
عاشقششششششششششششششششششششششششششششششششششششششمم.....
سایه
سایه
حالم بد است بدتر از همیشه اما خودم نمیدانم.. اصلا مگر مهم است که حال من خوب است یانه؟ همیشه فقط باید چیزهایی بنویسی که به مذاق آدم ها خوش بیاید.. زندگی پدرسگی آدم های پدرسوخته هوا هم که آلوده.. هه..
1 دیدگاه · 1393/03/12 - 10:25 در -حرف دلتو بگو- · 1 امتیاز + / 1 امتیاز -
سایه
سایه
دیشب یهو دلــــــــــــم کودتا کرد... تو رو می خواســـــــــــت.. ســَـرَم رو کردم زیر ِ بالشت آروم به دلـــــــــــم گفتم خــــــــــفه شو.... دوره دموکراسی گذشته.... می زنم لهـــــــــت میکنم!!!!!!!!
3 دیدگاه · 1393/02/28 - 13:39 در -حرف دلتو بگو- · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
سایه
سایه
ایـــن روزهــــا خــوابــــم نمـی آیــد … فـقــط مـــی خـــوابـــــم کــــه بیـــــدار نبــــاشــــم!
3 دیدگاه · 1393/02/27 - 11:22 در -حرف دلتو بگو- · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
سایه
سایه
این روزها کسی به خودش زحمت نمیدهد یک نفر را کشف کند زیبایی هایش را بیرون بکشد تلخیهایش را صبر کند!! آدم های امروز دوستیهای کنسروی میخواهند یک کنسرو که فقط درش را باز کنند یک نفر شیرین از توش بیرون بیاد هی لبخند بزند و بگوید حق با توست چرا یهو دعوا شد!!
دیدگاه · 1393/02/27 - 10:45 در -حرف دلتو بگو- · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
سایه
سایه
جُفتیـــــــم ! هر چنــــد جـــدا ... هر چنــــد دور ... . . . مثـــــلِ یک جفــــت گوشــــواره ! کـــه بی بـــُـرو بــــرگرد همیشـــه جُفتنــــد ! هر چنـــــد دور ... هر چنــــد جـــدا ... . . بـــی دیگــــری ....
دیدگاه · 1393/02/27 - 10:44 در -حرف دلتو بگو- · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
سایه
سایه
بتی: «شده بعضی وقتا از خودت متنفر بشی؟ جو: «دائماً.»
دیدگاه · 1393/02/27 - 10:43 در -حرف دلتو بگو- · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
سایه
سایه
تمام هست هایم در نبودت نیست میشود .. گم میکنم خودم را زمانی که گم میکنی مرا لعنتی چه کردی با من !!
دیدگاه · 1393/02/27 - 10:42 در -حرف دلتو بگو- · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
سایه
سایه
عزرائیل اهل قهوه نیست!!!دعوتم را نمی پذیرد؟؟؟؟؟؟
دیدگاه · 1393/02/27 - 10:34 در -حرف دلتو بگو- · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
سایه
سایه
آرایشم را غلیظ تر میکنم چشمانم را سیاه تر سرخیشان را چگونه پنهان کنم ؟ لباس تنگ تری می پوشم با کفشهایی بلندتر خمودگیم را چه کنم ؟ لبهایم را قرمزتر میکنم موهایم را پریشان تر آشفتگی ام را چه کنم ؟
1 دیدگاه · 1393/02/27 - 10:32 در -حرف دلتو بگو- · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
سایه
سایه
کاشکی میرفتیم عزیزَم من ُ تو یه گوشه باهَم من یه کیف به روی ِ دوشَم تو یه کوله روی ِ پشتت برای ِ 1 هفته یه کــَم با تو زندگـــی میکردَم . . .
1 دیدگاه · 1393/02/21 - 14:34 در -حرف دلتو بگو- · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
سایه
سایه
نخ به نَخ دور ریختَم تمام ِ سیگارـهای ِ بــَهمن را ، از وقتی تمام ِ تـو شعله کشید در درونـــَم ...
1 دیدگاه · 1393/02/21 - 14:33 در -حرف دلتو بگو- · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -

جامعه مجازی چت استار · طراحی و اجرا گروه طراحی سافت کده