فقط خدا !

مشخصات

موارد دیگر
♥Qazal ♥
tanhaghazal.persianblog...
373 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(36 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

♥Qazal ♥
♥Qazal ♥
آها‌‌‌‌ی‌‌‌ شـ‍یطان ........ من تمام گناهان دنیا را خواهم کرد ....! به شرطــ آنکه تو فقط یکبـــــــار هوس ، دوست داشتـــن مـــن و برگشتن را به سرش بیندازی .........؟؟؟؟!! ‌
1 دیدگاه · 1394/03/1 - 07:34 · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
♥Qazal ♥
♥Qazal ♥
ﺧُـــﺪﺍﯾـــﺎ … ! ﯾِـــﻪ " ﺑُـــﺮ " ﺑِــﻪ ﺍﯾـﻦ ﺯِﻧـﺪِﮔـﯿـﻤـﻮﻥ ﺑـِﺰَﻥ … ! ﺷـــــﺎﯾَــــﺪ ﺩٌﻭ ﺗــــﺎ " ﺣٌــڪـﻢ " ﺍُﻓــﺘــﺎﺩ ﺩَﺳﺘِـﻤـﻮﻥ ، ڪِــــﻪ ﻫَـــﺮ ﻧـﺎﻣــﺮﺩﮮ " تکش " ﺭُﻭ ﺑِـﻪ ﺭُﺧِــــ ﻣـﺎ ﻧَـڪِـﺸِـﻪ !
2 دیدگاه · 1393/08/16 - 21:19 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
♥Qazal ♥
♥Qazal ♥
. ﺩﻟـﻢ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺍﺳـﺖ,,, ﯾــﺎﺩﻟـﮕﯿــﺮﻡ,,, ﯾـﺎﺷﺎﯾـﺪﻫـﻢ ﺩﻟـﻢ ﮔﯿـﺮﺍست! ﻧﻤــﯽ ﺩﺍﻧــﻢ,,, ﺍﺻـﻼًﻫﯿــﭻ ﻭﻗـﺖ ﻓــﺮﻕ ﺑﯿــﻦ ﺍﯾﻨــﻬﺎﺭﺍﻧﻔﻬـﻤﯿــﺪﻡ! ﻓﻘـﻂ میدﺍﻧـﻢ ﺩﻟـﻢ ﯾـﮏ ﺟـﻮﺭﯼ میشود,,, ﺟــﻮﺭﯼ ﮐـﻪ ﻣﺜــﻞ ﻫﻤﯿــﺸـﻪ ﻧﯿــﺴـﺖ! ﺩﻟـﻢ ﮐـﻪ ﺍﯾﻨـﻄــﻮﺭﻣـیشود,,, ﻏﺼـﻪ ﻫـﺎﯼ ﺧــﻮﺩﻡ ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ,,, ﻏﺼـﻪ ﻫﻤــﻪ ﺩﻧﯿــﺎﻣـیشودﻏﺼـﻪ ﯼ ﻣـن!
3 دیدگاه · 1393/07/11 - 01:35 · 5 امتیاز + / 0 امتیاز -
♥Qazal ♥
♥Qazal ♥
. ※دلـــــــــــگیــــــــــــــرم... از دنـیــآ و روزگــآرش... از بـﮯ ڪـســﮯ هــآ و سـڪــوت هــآ... ایـن مـنـم ڪــﮧ ایـنـگــونــﮧ خـسـتـھ ام... مـنــﮯ ڪــﮧ همــیـشــﮧ خـــوب بــــودم و خـنـــــدان... مـنــﮯ ڪــﮧ خـنــــده هــآیـــم مثـــآلــی بــود بــﮧ مـثــآل ضـــرب الـمـثـــــل.........
4 دیدگاه · 1393/07/11 - 01:24 · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
♥Qazal ♥
♥Qazal ♥
. ﻃــَﺮَﻑ ﺑــﺂ ﻫــَﻤﻪ ﻣﯿﻠـــﺂﺳــِﻪ ﺑــَﻌﺪ ﻣﯿﮕـــِﻪ ﺗــَﻨﻬﺂﯾﯽ ﯾــِﻪ ﺣــِﺲِّ ﺧـــﺂﺻه
1 دیدگاه · 1393/04/8 - 15:46 · 6 امتیاز + / 0 امتیاز -
♥Qazal ♥
♥Qazal ♥
.. به من چه حسی داری؟؟ ✔ 1) دوستت دارم ✔2) عاشقتم ✔3) کم دوستت دارم ✔4) شخصیتت رو دوست ندارم ✔5) اخلاقت بده ✔6) خوشم نمیاد ازت ✔7) بات حال میکنم (باحالی) ✔8) لوسی ✔9) وابستت شدم ✔10) بدون تو میمیرم ✔11) تو سلیقه ی من نیستی ✔12) خیلی لجبازی ✔13) خیلی عاقلی ✔14 ) خیلی مغروری ✔15) عوضی هستی ✔16) خوشگلی ✔17) خوش اندامی ✔18) نمیتونم بگم hameeeeee j bedid 
1 دیدگاه · 1393/04/8 - 15:45 · 5 امتیاز + / 0 امتیاز -
♥Qazal ♥
♥Qazal ♥
.. دیر آمدنت را ملالی نیست…. اما.. اگر آمدی… مردانه بیا و… مردانه بمان.!!
1 دیدگاه · 1393/04/2 - 14:21 · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
♥Qazal ♥
♥Qazal ♥
. فاصــــله تان را با آدم هـــا رعــــايت كنــــيد آدم ها يكــــهو مي زنن روي ترمــــز و اون وقت شمــــا مقصـــــري...!
1 دیدگاه · 1393/03/29 - 17:17 · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
♥Qazal ♥
♥Qazal ♥
هـ ـر چقدر هَم بگــ ـویی: مَردها فِلان- زَن ها فِلان هـ ـر چقدر هَم بگــ ـویی: تَنــ ـهایی خوب اَست - دُنیــ ـا زِشـت اَسـ ـت آخــَ ـرش روزی قـَــ ـلــبـَـ ـت بَرای كَــ ـسی تُـ ـندتَر می‌‍زند... .
3 دیدگاه · 1393/03/29 - 17:11 · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
♥Qazal ♥
♥Qazal ♥
. هﻰ ﺩﺧﺘﺮ!!!!!!!!!! ﺑﻴﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺭﺍﺯﻯ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ! ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺭﺍ ﻳﺎﺩ نگرفتند ! ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ..... ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺍﺷﮏ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ! ﻣﻰ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﻣﺮﺩﻳﺸﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺮﻭﺩ!!! ﻣﻰ ﺷﻨﻮﻯ ?? پشت سکوتشان حرف های تلخی نهفته است...
1 دیدگاه · 1393/03/29 - 16:08 · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
♥Qazal ♥
♥Qazal ♥
. ﺧـُﺪﺍﯾـــــﺎ " ﺍﻫـــﻞَ " ﻣُﻌـــﺎﻣِﻠﻪ " ﻫَﺴﺘـــــﯽ ؟؟ ﻣﻦ " ﺟــَــﻬـَـﻨَﻤــَﺖ " ﺭﺍ ﻧَﺪﯾــﺪﻩ ﺑــﺎ "ﺯِﻧـﺪِﮔـﯿـﻢ " ﻋَــﻮَﺽ ﻣﯿــﮑُﻨــَﻢ ﺗــﻮ ﮐـﻪ ﺯﻧــﺪِﮔـﯽ ﻣَــﺮﺍ " ﺩﯾــــﺪﻩ ﺍﯼ " ﻧَــﺘـَـﺮﺱ "ﺿَـــــﺮَِﺭ " ﻧــــِﻤﯽ ﮐُــﻨﯽ !!
1 دیدگاه · 1393/03/29 - 16:01 · 5 امتیاز + / 0 امتیاز -
♥Qazal ♥
♥Qazal ♥
. مـی آیــم دردهـایـم را روی ایــن صفحه ی مجـازی مینـویســم ولی هیچـوقت هیچ کس نفهمید مـن اینهـا را واقعـی "درد" میکشــم .. حال من یعنی . . . یک قدم از افسردگی آن طرف تر...1
دیدگاه · 1393/03/28 - 16:36 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
♥Qazal ♥
♥Qazal ♥
.. به قول بهروز وثوقی که میگه: رفیق بچه نیست..................... خوابش کنی رفیق دونه نیست.................... خاکش کنی رفیق قلیون نیست................... چاقش کنی رفیق حیون نیست................... رامش کنی رفیق مقدسه باید جلوش زانو بزنی سلامتی رفیقای با معرفت نه اون بیمعرفتا که تا پی ام ندی یا کاری باهات نداشته باشن پیداشون نمیشه ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺸﺘﯿﺎ ﻧﻪ ﻭﺣﺸﯿﺎ . ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻟﺘﻨﮕﺎ ﻧﻪ ﺩﻟﺴﻨﮕﺎ . ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍ ﻧﻪ ﭼﺘﺮ ﺑﺎﺯﺍ . ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﺎﺷﯿﺎ ﻧﻪ ﻻﺷﯿﺎ . ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍ ﻧﻪ ﻧﺎﺯ ﺩﺍﺭﺍ . ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺎقیﺎ ﻧﻪ ﯾﺎﻏﯿﺎ . ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻮ ﺩ
دیدگاه · 1393/03/28 - 16:19 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
♥Qazal ♥
♥Qazal ♥
. این سیگار که میکشم.. همان فریاد هاییست که نمیتوانم بزنم....!!! همان دلتنگی هاییست که روز به روز پیرم میکند....!!! همان خاطراتیست که نه تکرار می شوند....!!!! و نه فراموش....!!! همان تنهایی هایی که کسی پرش نمی کند....!!!!
دیدگاه · 1393/03/28 - 16:14 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
♥Qazal ♥
♥Qazal ♥
. الومنزل خداست؟ الو سلام منزل خداست؟ این منم مزاحمي که آشناست هزاردفعه این شماره رادلم گرفته است ولی هنوز پشت خط درانتظاریک صداست شماکه گفته ایدپاسخ سلام واجب است به ما که میرسد حساب بنده هايتان جداست؟الودوباره قطع شدخرابی ازدل من است یاکه عیب سیمهاست؟چراصدایتان نميرسدکمی بلندترصدای من چطورخوب وصاف وواضح ورساست؟اگراجازه میدهی برایت درددل کنم شنیدم گریه برتمام دردهاشفاست،دل مرابخوان بسوی خودتاسبک شوم،پناهگاه این دلشکسته خانه ی شماست،الومراببخش بازهم مزاحمت شدم،دوباره زنگ میزنم، دوباره...تاخداخدا
3 دیدگاه · 1393/03/28 - 15:58 · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

جامعه مجازی چت استار · طراحی و اجرا گروه طراحی سافت کده